ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten tussen de klant en “De Gelegenheid” en op alle handelingen ter uitvoering daarvan. Iedereen kan kennis nemen van deze voorwaarden op de website “De Gelegenheid” .“De Gelegenheid” heeft ten alle tijde het recht deze voorwaarden en de inhoud van de website “De Gelegenheid” te wijzigen. “De Gelegenheid” is een onderdeel van SDK Engineering. Ondernemingsnummer BE 0537 671 097 – Kemelstraat 24 – 9190 Stekene.
Indien één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden nietig zouden zijn, blijven de overige bepalingen onverminderd van toepassing.

2. Overeenkomst tussen klant en “De Gelegenheid”

Door het plaatsen van de bestelling aanvaardt de klant deze en onderstaande voorwaarden. De overeenkomst komt slechts tot stand na aanvaarding van de bestelling door “De Gelegenheid” en bevestiging van deze aanvaarding via e-mail. De bestelling zal slechts worden uitgevoerd wanneer de betaling van uw bestelling is geregistreerd op de rekening van “De Gelegenheid”. Voor zover toegestaan door de wet, is de klant, in het geval van betwisting, ermee akkoord de aanvaardbaarheid van bewijsstukken van een bestelling, berichtgeving, mededeling of boodschap via elektronische weg tussen de partijen binnen deze overeenkomst niet te betwisten. Indien “De Gelegenheid” de bestelling om een of andere reden niet kan uitvoeren, laat ze dit zo snel mogelijk weten aan de klant zonder dat deze laatste aanspraak kan maken op enige vorm van schadevergoeding. “De Gelegenheid” kan echter beslissen de geldigheid van de overeenkomst te onderwerpen aan andere voorwaarden, bijvoorbeeld bij grote bestellingen, bestellingen gedaan door minderjarigen, wanneer de bestelbon onvolledig of onjuist is, e.a.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. “De Gelegenheid” geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. “De Gelegenheid” kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma`s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

3. Producten, prijzen en tarieven

Alle producten die door “De Gelegenheid” aangeboden worden, zijn zo volledig mogelijk en te goeder trouw beschreven. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. “De Gelegenheid” maakt gebruik van afbeeldingen die een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten zijn. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. De aanbiedingen en de prijzen zijn geldig op de dag wanneer ze op onze website aangeboden worden en voor de vermelde periode. De aangegeven prijzen zijn exclusief verzendkosten. “De Gelegenheid” kan niet aansprakelijk gesteld worden voor fouten die in de aanbiedingen voorkomen. Wij bieden onze producten aan op onze website tot uitputting van voorraad. “De Gelegenheid” doet de nodige inspanningen opdat alle door u bestelde producten beschikbaar zouden zijn. Het kan echter gebeuren dat een artikel uit voorraad is bij de groothandel of fabrikant. In dat geval informeren wij u zo vlug mogelijk en kan u eventueel beslissen uw bestelling te annuleren. “De Gelegenheid” kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die zou voortkomen uit het niet voorradig zijn van een product.

4. Betaling en betaalwijze

De klant is ertoe gehouden het bedrag te betalen zoals vermeld op de bestelbon en de afrekening of factuur. Dit bedrag omvat de verkoopprijs van de geleverde goederen en eventuele verzendkosten, en zijn inclusief BTW. Betaling kan via overschrijving op onze rekening BE 93 7370 4005 3767 ten name van SDK ENGINEERING BV. Betaling kan enkel in euro.

5. Levering en leveringstermijnen

Onze producten worden geleverd via Bpost. De verzendkosten worden afzonderlijk berekend en worden vermeld op uw bestelbon, inclusief BTW. De verzendkosten worden forfaitair berekend op basis van het gewicht. Leveringen geschieden op het leveringsadres gespecificeerd door de klant in zijn bestelling. Producten worden in principe uitsluitend geleverd in België en Nederland. Voor leveringen in andere landen dient vooraf contact opgenomen te worden met ‘info@degelegenheid.be’. De leveringstermijn bedraagt maximaal 30 dagen tenzij anders overeengekomen. Indien de levertermijn langer is wordt dit bij de bevestiging van de bestelling meegedeeld. In geen enkel geval heeft de klant recht op schadevergoeding voor het overschrijden van leveringstermijn. De leveringstermijn kan verlengd worden als een artikel niet op voorraad is bij de groothandel. U wordt hiervan via mail op de hoogte gebracht.

6. Annuleren van de transactie

Bestellingen zijn pas definitief na goedkeuring via mail van de door “De Gelegenheid” voorgestelde prijsofferte. Voor dat moment kan de bestelling worden geannuleerd door de klant. Wanneer de betaling niet ontvangen is binnen de vooropgestelde termijn van 10 dagen, wordt de bestelling automatisch geannuleerd. Als de bestelde producten zich reeds in de afwerkingsfase bevinden, kan het order niet geannuleerd worden. Een order dat geannuleerd wordt na betaling door de klant en verwerking door “De Gelegenheid” wordt nooit volledig terugbetaald. “De Gelegenheid” heeft het recht om het opmaken van een proefdruk en zijn verder geleverde prestaties in rekening te brengen. Als aan de voorwaarden om een order te annuleren voldaan is, behoudt “De Gelegenheid” het recht om een annuleringskost van 10 euro in rekening te brengen. Het bedrag van de bestelling, verminderd met de forfaitaire annuleringskost van 10 euro, zal teruggestort worden binnen de 30 dagen na annulering van het order.

7. Terugneming en terugbetaling (Herroepingsrecht)

De consument beschikt over het recht om gedurende 14 kalenderdagen, te rekenen vanaf de eerste dag volgend op de levering, af te zien van zijn aankoop, zonder opgave van motief en zonder betaling van een boete. Uitgezonderd van het herroepingsrecht zijn gegraveerde, bedrukte, gepersonaliseerde artikelen en voedingswaren.
Indien de producten onderhevig aan het herroepingsrecht niet aan de verwachtingen van de klant voldoen, kan de klant de goederen in de originele verpakking binnen 14 kalenderdagen na ontvangst terugsturen. Indien u een product wenst terug te sturen of terug te brengen, dient u ons eerst een mail te sturen met uw ordernummer en de artikelen die u wenst terug te bezorgen. Wij zullen uw bestelling terugbetalen na ontvangst van de retourzending, uitgezonderd de verzendkosten, binnen een termijn van 30 dagen.

8. Proefdrukken

Drukwerk, gravure en uv-bedrukking kan qua kleur afwijken van hetgeen te zien is op de website, omdat drukkleuren moeilijk te reproduceren zijn op een beeldscherm. Gezien elk beeldscherm andere karakteristieken heeft, is een afwijking van kleur dus niet te vermijden. Niettemin proberen wij een zo exact mogelijk beeld van het uiteindelijke drukresultaat te geven in de digitale proefdrukken. Wij raden wel aan om bij het kiezen van kleuren het CMYK-pallet te gebruiken omdat deze, integenstelling tot de felle RGB kleuren, afgestemd zijn op drukwerk. De bedrukking of gravering wordt ook bepaald door de eigenheid en de karakteristieke eigenschappen van het bewerkte artikel. Hout is een natuurproduct. De aanwezigheid van noesten en het houtpatroon maakt elk artikel ook uniek. De bedrukking en gravering van een artikel kan dus afwijken van wat er getoond is op de digitale proefdruk. Deze afwijkingen kunnen niet ingeroepen worden om de bestelling te weigeren.
“De Gelegenheid” is niet verantwoordelijke voor spellingsfouten of verkeerde schrijfwijzen van bijvoorbeeld eigennamen of door de klant doorgegeven info. De klant dient de doorgemailde digitale proefdruk van zijn bestelling na te kijken op eventuele fouten en “De Gelegenheid” hiervan op de hoogte te brengen. Na goedkeuring van de digitale proefdruk kan “De Gelegenheid” niet verantwoordelijk gesteld worden voor spellingsfouten of verkeerde schrijfwijzen. “De Gelegenheid” kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die hieruit zou voortkomen.

9. Copyright

Alle illustraties, foto`s, tekeningen, ontwerpen en beelden op onze website blijven eigendom van “De Gelegenheid” en “SDK Engineering”. Geen van deze ontwerpen, beelden, tekeningen of foto’s mogen worden gebruikt zonder toestemming van “De Gelegenheid” of “SDK Engineering”. Ook mogen zij niet vermenigvuldigd worden door middel van druk, kopie, digitaal of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van “De Gelegenheid” of “SDK Engineering”.

10. Betwistingen

Voor betwistingen in verband met betaling van facturen, contracten en copyright is enkel de rechtbank van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde (België) bevoegd.

11. Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten tussen “De Gelegenheid” en opdrachtgever is het Belgisch recht van toepassing.
Voor verdere vragen of opmerkingen kan je steeds contact opnemen met ‘info@degelegenheid.be’.

12. Gegevens van de klant

Door gebruik te maken van de online-shop van “De Gelegenheid” stemt de klant in met het verzamelen van en het gebruik door “De Gelegenheid” van bepaalde persoonlijke gegevens. De door de klant ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in de bestanden van “De Gelegenheid” en “SDK Engineering”. U heeft steeds het recht om uw gegevens in te kijken, fouten te verbeteren of uw gegevens te verwijderen uit ons bestand. U kan daarvoor steeds terecht bij “De Gelegenheid” en “SDK Engineering” via email: ‘info@degelegenheid.be’. Persoonlijke gegevens zullen door “De Gelegenheid” en “SDK Engineering” uitsluitend gebruikt worden voor het afwerken van de bestelling. Gegevens worden nooit doorgegeven of verkocht aan derden voor andere doeleinden dan het afronden van de bestelling.

PRIVACYBELEID

“De Gelegenheid” is onderdeel van “SDK Engineering BV”, gevestigd in Kemelstraat 24, 9190 Stekene, te bereiken via ‘info@degelegenheid.be’. “De Gelegenheid” hecht belang aan uw privacy.

“De Gelegenheid” verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens voor facturatie
– Adresgegevens voor de verzending indien anders dan de adresgegevens voor facturatie
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch
– Locatiegegevens
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Bankrekeningnummer

“De Gelegenheid” verwerkt uw persoonsgegevens voor volgende doelen:
– Het nakijken van uw betaling, verwerken, afronden en versturen van uw bestelling.
– Verzenden van onze nieuwsbrief indien u hier toestemming voor gegeven heeft.
– U telefonisch of via e-mail te kunnen contacteren als dit nodig is voor het verwerken van uw bestelling of om u te informeren over uw bestelling.

“De Gelegenheid” verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door “De Gelegenheid”. U kan hiervoor contact met ons opnemen via ‘info@degelegenheid.be’.

“De Gelegenheid” hecht belang aan de bescherming van uw gegevens en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mocht u toch de indruk hebben dat er aanwijzingen van misbruik zijn, dan kan u contact opnemen via ‘info@degelegenheid.be’.

COOKIES

Op onze webwinkel wordt gebruik gemaakt van cookies. Naast de functionele cookies, voor een optimale werking van onze website, worden er ook via derden die door ons zijn ingeschakeld cookies geplaatst. Wanneer u onze webwinkel voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij u uitleggen waarom wij cookies gebruiken. Uw verder gebruik van onze webwinkel vatten wij op als toestemming voor dit gebruik van cookies. Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.
Met derden die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en applicaties. Toch hebben wij geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, zie graag de privacy verklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).